Geheimhoudingsverklaring in het kader van de AVG

 

BV Groene Ster gaat zorgvuldig om met verenigings- en persoonsgegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarmee handelen we conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel privacywetgeving oftewel GDPR (25 mei 2018).

Daarom vragen wij alle vrijwilligers om bewust te zijn van onderstaande en deze geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Ondergetekende is als vrijwilliger actief bij BV Groene Ster (verder: vereniging).

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaart ondergetekende, het volgende.

  1. Ondergetekende, als vrijwilliger actief ten behoeve van de vereniging, is op de hoogte dat kennis genomen kan worden van vertrouwelijke verenigingsinformatie;
  2. Vertrouwelijke verenigingsinformatie betreft alle informatie die betrekking heeft op de vereniging, interne en externe informatie, financiële informatie en tevens persoonsgegevens van de leden;
  3. Ondergetekende neemt geheimhouding in acht over alle informatie bij de inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging. Het is niet toegestaan deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
  4. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de inzet voor de vereniging;
  5. Na beëindiging van de actieve inzet voor de vereniging zullen alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken – analoog en digitaal – die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging worden ingeleverd bij het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijdert ondergetekende deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;
  6. Ondergetekende is zich bewust dat bij overtreding van deze verklaring, de inzet van ondergetekende door het bestuur met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

Wilt u meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan? U leest er meer over in onze Privacy Policy.