Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Badmintonvereniging Groene Ster

Algemeen

Badmintonvereniging Groene Ster is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is opgericht bij notariële akte en is ingeschreven in het verenigingsregister van de
Kamer van Koophandel te Breda. De in de notariële akte opgenomen statuten regelen de
belangrijkste zaken. In het hierna volgende worden enkel praktische zaken geregeld waarin de
statuten niet voorzien.

Contributiebetaling

De contributie wordt, op voordracht van het bestuur, jaarlijks vastgesteld resp. aangepast en door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

In het basiscontributiebedrag is begrepen:
de bijdrage in de verenigingskosten
Aan het basiscontributiebedrag kunnen, afhankelijk van het gebruik, andere kosten componenten worden toegevoegd.
Hieronder vallen:
– bijdrage in de kosten wanneer competitie wordt gespeeld
– bijdrage training (alleen voor senioren)

Betaling van de contributie dient te geschieden door middel van automatische incasso van bank- of girorekening van de leden naar bank- of girorekening van Badmintonvereniging Groene Ster.

Bij toetreding als lid is men verplicht hiertoe een ondertekende machtiging af te geven.
De verplichting tot automatische incasso kan bij hoge uitzondering worden vervangen door een andere betalingsregeling; hierover beslist het bestuur.
De contributie wordt per kwartaal verrekend.

Speeltijden en trainingen

 De speeltijden worden nader vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Speel- en trainingstijden worden via de geëigende kanalen gepubliceerd. Gedurende de competitieperiode worden in het weekend de thuiswedstrijden gespeeld. Er worden tenminste twee banen gereserveerd die niet voor competitiewedstrijden gebruikt worden. Deze kunnen door leden die op dat moment geen competitiewedstrijden spelen worden benut voor ‘vrij spel’.

Speelduur

Voor de speelduur op dinsdagavond gelden afzonderlijke regels ten aanzien van het gebruik van het labelbord. De labels worden door het bestuur verstrekt. Nieuwe leden dienen hiertoe een pasfoto in te leveren. Voor de speelwijze op zondagmorgen wordt verwezen naar het bepaalde in art. 3. De bepalingen van het labelbord gelden in het weekend niet.

Materiaal

Er mogen alleen door de vereniging verstrekte shuttles worden gebruikt. Ieder lid ontvangt bij zijn toetreding een koker met 6 shuttles. Daarvoor moet het lid een ‘entreebedrag’ betalen.

Nadat de shuttles zijn verbruikt moeten zij bij het bestuur worden ingeleverd waarna men tegen betaling een koker nieuwe shuttles ontvangt. De hoogte van de waarborgsom en het bedrag van de vervangingskosten worden door het bestuur vastgesteld aan de hand van de reële kosten van een nieuwe koker shuttles. Jeugdleden betalen éénmalig een bedrag voor het gebruik van de shuttles.
De shuttles blijven eigendom van de vereniging.

Competitieleider

De competitieleider is een gekozen bestuurslid, die als wedstrijdleider door het overige bestuur wordt aangesteld. Tot de taak van de competitieleider hoort onder andere:
– samenstellen en indelen van de competitieteams (senioren en jeugd)
– planning en organisatie van de competitie
– organisatie van de trainingen

De competitieleider wordt bijgestaan door de Technische Commissie(TC). Deze commissie bestaat uit de volgende personen: de trainer, de competitieleider en twee leden waarvan ten hoogste een competitiespeler. Het andere lid moet ‘onafhankelijk’ zijn d.w.z. hij of zij speelt zelf niet in de competitie maar moet daarmee wel enige ‘binding’ hebben.
De TC zorgt voor het samenstellen en indelen van de competitieteams. Van de vergaderingen van de TC wordt een verslag gemaakt dat in de bestuursvergaderingen wordt ingebracht.
De TC heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid; beslissingen worden door het bestuur genomen.

Recreanten

De belangen van de recreanten worden in het bestuur behartigd door de recreantenvertegenwoordiger. Deze kan zich laten bijstaan door een recreantencommissie (RC) waarvan hij dan tevens voorzitter is. De recreantencommissie bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de (commissie). De RC zorgt o.m. voor de opvang en begeleiding van nieuwe leden.
De RC vergadert zo vaak zij dat nodig acht. Van de vergaderingen van de RC wordt een verslag gemaakt dat in de bestuursvergaderingen wordt ingebracht. De RC heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid; beslissingen worden door het bestuur genomen.

Jeugd

De jeugdvertegenwoordiger is een gekozen bestuurslid, die in functie door het overige bestuur wordt aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid t.a.v. de jeugd. Hij is voorzitter van de door het bestuur aan te stellen Jeugdcommissie (JC). De JC bestaat uit ten minste vijfpersonen en organiseert alle activiteiten die specifiek op de jeugd gericht zijn. Het samenstellen van de jeugdcompetitie teams geschiedt in overleg met de competitieleider en/of de TC.
Van de vergaderingen van de JC wordt een verslag gemaakt dat in de bestuursvergaderingen wordt ingebracht. De JC heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid; beslissingen worden door het bestuur genomen.

Trainers

Het bestuur stelt, afhankelijk van het ledental en de behoefte, gekwalificeerde trainers aan.
De taken van de trainers bestaan uit het opleiden van de competitiespelers tot het hoogst haalbare niveau. Daarnaast kunnen zij worden ingezet voor de opleiding van recreanten. Trainingswijze en trainingstijden worden in overleg met de TC vastgesteld.

Evenementen

Officiële toernooien dienen te worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften van de NBB.
De clubkampioenschappen worden eenmaal per jaar gehouden. Deelname aan de clubkampioenschappen is vrij voor alle leden. Toernooien, clubkampioenschappen en overige bijzondere evenementen worden georganiseerd door een daartoe ingestelde evenementencommissie (EC), waarvan tenminste de competitieleider deel uitmaakt.
De voorzitter van de EC maakt deel uit van het bestuur. Van de vergaderingen van de EC wordt een verslag gemaakt dat in de bestuursvergaderingen wordt ingebracht. De EC heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid; beslissingen worden door het bestuur genomen.
Senioren 50 +
Een lid van het bestuur vertegenwoordigt de belangen van de senioren 50+.

ARBO

Het bestuur benoemt uit haar midden een Arbo- coördinator, wiens taak het is toe te zien op veiligheid, gezondheid en welzijn van leden van de vereniging en voor zover van toepassing, van derden. De coördinator adviseert het bestuur.
Het bestuur draagt zorg voor vastlegging van ongevallen middels een standaardformulier
(bijlage); de Arbo- coördinator verzamelt de meldingen, analyseert ze en doet waar nodig gerichte voorstellen aan het bestuur voor verbeteringen.
De vereniging draagt zorg voor het aanwezig zijn van een hulpverlener gedurende reguliere speeltijden. Waar nodig draagt de vereniging de kosten van de scholing. Bij uitwedstrijden wordt deze zorgplicht bij de ontvangende vereniging neergelegd.
Sportaccommodatie ‘De Borgh’ beschikt over een volledig ingerichte EHBO-ruimte. De coördinator zal deze minstens eenmaal per jaar inspecteren, en zijn bevindingen rapporteren aan het bestuur.
Eveneens eenmaal per jaar pleegt de coördinator overleg met de directie van het sportcentrum De Borgh over een ontruimingsprocedure, de veiligheid van bezoekers en het preventieplan diefstal en vernieling. Ook hierover volgt schriftelijke rapportage aan het bestuur.
Leden dienen mankementen aan spelmateriaal en accommodatie te melden bij de coördinator, die er op zijn beurt zorg voor draagt dat deze ter kennis worden gebracht van de directie van het sportcentrum ‘De Borgh’. Hij ziet er tevens op toe dat het gebrek wordt verholpen.
De Arbo- coördinator treedt tevens op als vertrouwenspersoon voor zaken als ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie. Hij zal daarvan, met inachtneming van de nodige discretie en anonimiteit, melding maken bij het bestuur en adviseren ten aanzien van passende maatregelen.
Aangaande aansprakelijkheid en verzekeringen wordt verwezen naar de publicaties die hierover regelmatig in het clubblad verschijnen. De laatste versie hiervan dient ter hand gesteld worden aan betrokkenen (teamleiders en chauffeurs voor uitwedstrijden) bij aanvang van ieder nieuw seizoen.

Slotregels

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement, de statuten van de vereniging of de regels van Badminton Nederland niet voorzien beslist het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen door de algemene vergadering worden aangebracht bij een besluit, dat genomen wordt met een gewone meerderheid van stemmen.

Zevenbergen, april 2012