Vrijwilligers

Wordt ook vrijwilliger bij jouw vereniging!

Hieronder zie je een overzicht van de verschillende functies binnen de vereniging.
Uiteraard kun je jezelf ook aanmelden als vrijwilliger zonder een bepaalde functie, alle hulp is welkom!

 

Heb je interesse om jouw vereniging te steunen, meld je aan bij één van de leden van het bestuur.

 

Functie omschrijvingen Bestuur- en Commissieleden

Samengesteld door het bestuur van Badmintonvereniging Groene Ster
Plaats: Zevenbergen
Datum: 3-11-2016
Versie: 1.2
Voorzitter
 Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging

 • Is lid van het dagelijks bestuur
 • Vertegenwoordigd de vereniging naar buiten toe
 • Bezoekt indien nodig vergaderingen welke worden georganiseerd door de Bond of gemeente
 • Zit bestuursvergaderingen voor
 • Zit de Algemene Ledenvergadering voor
 • Stimuleert bestuur en leden in het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan het beleid en doel van de vereniging
 • Actief werven van vrijwilligers
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten
 • Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van het beleid
 • Coördineren van verschillende bestuurstaken
 • Ziet toe op utvoering en coördineert taken van vacante bestuursfuncties
 • Onderhouden communicatielijnen tussen bestuur en leden
 • Volgen externe ontwikkelingen

De taken nemen in een ideale situatie van een volledige bestuurs- en commissiebezetting gemiddeld 4 uur per week in beslag exclusief de vergaderingen.
Penningmeester
 Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging

 • Is lid van het dagelijks bestuur
 • Betalen van facturen
 • Inboeken contributie
 • Bijhouden debiteuren
 • Bijhouden Kas
 • Maakt begroting in overleg met bestuur
 • Maakt Jaarrekening
 • Aanvragen Subsidie
 • Aanvragen zaalhuur
 • Bezoekt indien nodig vergaderingen welke worden georganiseerd door de Bond of gemeente op financieel gebied
 • Bestellen Shuttles
 • Organiseren van de Jaarlijkse kascontrole
 • Aanmaken lidnummers
 • E-mailen leden na opzeggingen
 • Bijhouden mail info

De financiële taken nemen gemiddeld 4 uur per maand in beslag. De tijd nodig voor het opzetten van de begrotingen en jaarrekeningen is in piekperioden en is dan enkele dagen werk.
Secretaris

 • Is lid van het dagelijks bestuur
 • Stelt de agenda voor bestuursvergaderingen op.
 • Bezoekt indien nodig vergaderingen welke worden georganiseerd door de Bond of gemeente
 • Verzorgt uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen
 • Notuleert tijdens de vergaderingen en werkt deze uit en verspreid ze
 • Stelt in overleg met bestuur de samenstelling van het jaarverslag en behoeve van de Algemene Ledenvergadering op.
 • Verstuurt de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering
 • Notuleert tijdens de Algemene ledenvergadering en werkt deze uit
 • Postbus controleren en de inkomende post verspreiden
 • Verzorgt de correspondentie die typisch bij het secretariaat behoort:
  Houdt e-mail in de gaten betreffende adres: secretariaat@badmintongroenester.nl
 • Verzorgt de uitgaande mail betreffende werkzaamheden die bij het secretariaat behoren
 • Aanmaken labels senioren
 • Verzorgt eventueel nieuwsberichten

De taken nemen gemiddeld 2-3 uur per week in beslag exclusief de vergaderingen, maar is sterk afhankelijk van de activiteiten. In de periode van ALV zal dat meer tijd in beslag nemen.
Voorzitter Jeugdcommissie

 • Communicatie van bestuur naar jeugdcommissie / begeleiders
 • Communicatie van bestuur naar trainer
 • Communicatie naar de (jeugd) leden en de ouders / verzorgers
 • Het doorgeven van de stand van zaken bij de jeugd tijdens bestuursvergadering
 • Zorgdragend voor het verspreiden van de notulen van de Jeugdcommissievergadering naar de overige bestuursleden
 • Stimuleert bestuur en leden in het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan het beleid en doel van de vereniging
 • Zorgen voor het uitnodigingen van de jeugd / ouders- /verzorgers voor de diverse activiteiten
 • Als contactpersoon / aanspreekpunt aanwezig zijn op de zaterdag ochtenden
 • Het verzorgen en leveren van stukjes tekst voor de website
 • Het voorzitten van een jeugdcommissie vergadering
 • Het beleggen van één á twee jeugdcommissie vergaderingen per jaar (of meer als nodig is)
 • Het delegeren (in overleg) van de diverse taken onder de begeleiders
 • Organiseren van het Sinterklaas feest (bespreken Pietjes, zorgen voor drinken en een aardigheidjes voor de jeugd en begeleiders)
 • Organiseren van het vriendjes – vriendinnetjestoernooi
 • Organiseren van het ouder / kind toernooi (ouders en kinderen uitnodigen)
 • Organiseren van de seizoensafsluiting
 • Organiseren en begeleiden van de club kampioenschappen (zorgen voor uitnodigingen, speelschema’s en prijzen)
 • Organiseren en zorgen voor een team voor de Bondscompetitie
 • Ondersteuning bieden (zo nodig) bij de trainingen of (in noodgevallen) de training volledig verzorgen
 • Beheer van trainingspakken en shirts voor de competitiespelers
 • Rackets voor de verkoop

Competitieleider

 • Competitieteams samenstellen [in overleg met trainer(s)]
 • Wedstrijdschema´s opstellen
 • Uitnodigingen naar andere verenigingen versturen
 • In de competitielauncher van de Bond (via de computer) alle gegevens omtrent de competitie invoeren/bijhouden
 • Contactpersoon voor de andere CCPers (competitie contactpersonen)
 • Competitiespelers informeren
 • Contacten onderhouden met de regio competitie wedstrijdzaken (RCW)
 • Bijwonen van de vergaderingen van de Bond
 • Inplannen van de competitie in de zaal
 • Verzorgt de wijzigingen naar de Bond aan het einde van het jaar.
 • Bijhouden van de voorraad shuttles, zowel administratief als het onderhoud
 • Aanspreekpunt voor de verkoop van de shuttles

 

De voorbereidingen van de competitie starten half april. In de maanden mei/juni/juli (piekperiode) nemen deze werkzaamheden gemiddeld 20 uur per maand in beslag.
Tijdens de competitie kosten de taken circa 1 uur per week.
Voorzitter Evenementencommissie

De voorzitter stuurt de evenementencommissie aan. De evenementen commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle evenementen/toernooien binnen de vereniging.

 

 • Organisatie Nacht van Zevenbergen
 • Clubkampioenschappen
 • Kan lid zijn van het bestuur

 

De taken nemen in een ideale situatie van een volledige bestuurs- en commissiebezetting gemiddeld naar verwachting 6 uur per maand in beslag exclusief de vergaderingen.

 

Voorzitter Communicatiecommissie

De voorzitter stuurt de communicatiecommissie aan.

 

 • Verantwoordelijk voor het opzetten van een PR beleid
 • Stemt het beleid en de uitvoering daarvan af met bestuur
 • Kan lid zijn van het bestuur

 

De taken nemen in een ideale situatie van een volledige bestuurs- en commissiebezetting gemiddeld naar verwachting 6 uur per maand in beslag exclusief de vergaderingen.

Coördinator Sponsorbeleid

 • Verantwoordelijk voor het opzetten van een sponsor beleid
 • Stemt het beleid en de uitvoering daarvan af met bestuur
 • Kan lid zijn van het bestuur

 

De taken nemen in een ideale situatie van een volledige bestuurs- en commissiebezetting gemiddeld naar verwachting 5 uur per maand in beslag exclusief de vergaderingen.